×

ขสมก. เตรียมถกแผนฟื้นฟูกิจการ ลดค่าโดยสารเหลือ 30 บาท/วัน หวังลดภาระประชาชน

19.11.2019
  • LOADING...
ขสมก

เมื่อวานนี้ (18 พฤศจิกายน) สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่าในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ขสมก. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.’ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ ดังนี้

 

1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก. อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ใหม่ จากเดิมที่จะต้องมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ 2,511 คัน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากกว่า 20,000 ล้านบาท ทำให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ จึงเสนอให้มีการจ้างผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนมาให้บริการ แล้วนำรายได้จากการให้บริการมาจ่ายเป็นค่าจ้าง ซึ่งปัจจุบัน ขสมก. ได้ดำเนินการอยู่แล้วในหลายเส้นทาง 

 

ทั้งนี้วิธีดังกล่าวจะไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับ ขสมก. และไม่เป็นภาระกับภาครัฐที่ต้องนำเงินภาษีประชาชนมาอุดหนุนและแก้ปัญหาหนี้สิน ขสมก.

 

2. การยกระดับคุณภาพบริการที่ดีและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม โดยผลการศึกษาของคณะทำงาน ขสมก. พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้ จากแผนฟื้นฟูเดิมมีแนวคิดว่าหากประชาชนเดินทาง 2 เที่ยวต่อวันจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณวันละ 48 บาท เป็นวันละ 30 บาทเมื่อใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องมีการปรับเส้นทางการเดินรถให้เป็นระบบเชื่อมต่อสายหลักกับสายรองอย่างครบถ้วน และใช้ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารระบบเดียวกัน

 

ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพบริการด้วยการใช้รถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และเป็นรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ NGV หรือไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณมลพิษ PM2.5

 

3. การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พนักงาน ขสมก. และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจากการศึกษามีเพียงกลุ่มเดียวคือพนักงานเก็บค่าโดยสารประมาณ 5,000 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เนื่องจากรถโดยสารในอนาคตจะใช้ระบบ E-ticket ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยดำเนินการอย่างนุ่มนวลร่วมกับองค์กรตัวแทนพนักงานคือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินชดเชยประมาณ 5,000 ล้านบาท

 

4. การดำเนินการด้วยระบบธรรมาภิบาลและพร้อมให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่แผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องให้ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเปิดรับฟังเสียงประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม ขสมก. เชื่อว่าด้วยแนวทางทั้ง 4 ประการที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้จะทำให้ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุม และจะได้นำแผนฟื้นฟูพร้อมทั้งข้อเสนอจากที่ประชุมรายงานให้ประชาชนผู้ใช้บริการรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ขสมก. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย และมีความมั่นใจว่าแนวทางที่นำเสนอนี้จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก. อย่างยั่งยืน ไม่เป็นภาระของรัฐบาลอีกต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 

ทั้งนี้จากการศึกษาของ ขสมก. พบว่าหากแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการได้ จะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่เกินเดือนละ 900 บาท และหากซื้อตั๋วเดือนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 750 บาท และรถโดยสารทุกคันจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศที่ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising