×

ที่ประชุม ส.ก. ร่วมตั้งข้อสังเกตงบประมาณฝ่ายบริหาร กทม. ชี้ควรเพิ่มงบส่วนสาธารณภัย-แก้ปัญหาชุมชน

โดย THE STANDARD TEAM
22.07.2022
  • LOADING...
ที่ประชุม ส.ก.

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ที่สภากรุงเทพมหานคร นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมตัวแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดในส่วนของสำนักและสำนักงานเขต ได้พบเห็นปัญหาและตั้งข้อสังเกตงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) หลายประการ 

 

จิรเสกข์ วัฒนมงคล ส.ก. เขตธนบุรี กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จากการประชุมและลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงร่วมกับ สปภ. พบว่า ภายหลังจากที่ กทม. ได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วกว่า 20 ปี แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เท่าที่ควร สำหรับในปีนี้ได้รับงบประมาณในจำนวนที่ไม่มากนัก ไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนทั้ง 50 เขต ตลอดจนคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของ กทม. ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเท่าที่ควร ฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณของ สปภ. ให้มากกว่านี้ 

 

ด้านนฤนันมนต์กล่าวว่า จากเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ กทม. มีปัญหาทั้งเรื่องเครื่องแบบ อุปกรณ์ และยังไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้ถี่ถ้วนมากขึ้น เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย 

 

ด้าน อนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก. เขตวังทองหลาง กล่าวในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานเขตวังทองหลางว่า งบประมาณของเขตส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำปี มีส่วนที่เหลือสำหรับการแก้ไขปัญหาในชุมชนน้อยมาก 

 

ดังนั้น ในการพิจารณางบประมาณของฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ จึงควรมีการตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ด้วย 

 

ส่วน ตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก. เขตหลักสี่ กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณของสำนักงานเขตแต่ละเขตมีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท แต่ 30% เป็นงบประมาณเงินเดือนบุคลากร อีกส่วนเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ ทำให้เหลืองบประมาณที่จะใช้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่มาก 

 

ขณะที่นฤนันมนต์กล่าวต่อไปว่า ส.ก. ทำหน้าที่ใกล้ชิดกับพื้นที่เขต ดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญในการติดตามปัญหาของเขต งบประมาณที่ตั้งเพื่อชดใช้เงินยืมมีจำนวนมากกว่างบลงทุน ทำให้มีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งการดูแลประชาชนยังคงต้องทำต่อเนื่อง 365 วัน 

 

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณของทุกหน่วยงาน ทั้งงบประมาณทั่วไปและงบประมาณสำหรับการดูแลสาธารณภัยให้กับประชาชน เพื่อดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เริ่มประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นมา โดยจะพิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม จากนั้นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของหน่วยงานระดับสำนัก ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม จากนั้นจะเป็นการพิจารณารายการแปรญัตติ และคณะกรรมการวิสามัญฯ จะเข้ารายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising