×

ศาลปกครองกลางสั่ง กกต. รับสมัคร ‘ไกรเดช บุนนาค’ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัครเหตุถือหุ้นสื่อส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
18.05.2022
  • LOADING...
ไกรเดช บุนนาค

วันนี้ (18 พฤษภาคม) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กทม.) รับ ไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 19 โดยศาลให้เหตุผลว่า การที่ กกต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพฯ ไม่รับไกรเดชเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ไฮไลท์บันเทิง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ประกอบกับหากให้ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครและไม่รับสมัครลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครไกรเดชมีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้ไกรเดชไม่ใช่ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 22 พฤษภาคม ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกไกรเดชได้ หากต่อมาศาลพิพากษาว่าการไม่รับสมัครไกรเดชไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งไกรเดชเป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้อีก 

 

แม้ไกรเดชจะสามารถเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ แต่การได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. จะทำให้ไกรเดชสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. สร้างผลงานต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ ซึ่งไม่สามารถใช้เงินไม่ว่าจำนวนเท่าใดเพื่อชดเชยโอกาสดังกล่าว การให้ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครไกรเดชมีผลใช้บังคับต่อไป จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง 

 

นอกจากนี้การให้ไกรเดชเป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และผลเลือกตั้งปรากฏว่าไกรเดชได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด หากต่อมาศาลพิพากษาว่าการไม่รับสมัครไกรเดชเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีผลเพียง กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใหม่ โดยสามารถเรียกให้ไกรเดชชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเลือกตั้งได้ การทุเลาการบังคับตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครไกรเดช จึงไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ

 

ส่วนที่ กกต. แย้งว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น กกต. ไม่ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่างหากจากคำชี้แจง จึงไม่มีประเด็นให้ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครไกรเดช และมติ กกต. ในการประชุมครั้งที่ 36/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของไกรเดชไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising