×

ชัชชาติลงชื่อคำสั่งอนุมัติข้าราชการ กทม. รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.ก. มีผลบังคับใช้ทันที

โดย THE STANDARD TEAM
26.10.2022
  • LOADING...

วานนี้ (25 ตุลาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ลงชื่อมีผลบังคับใช้โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ในประกาศระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบกับมาตรา 50 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมติคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ก.ก. จึงออกกฎ ก.ก. ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎ ก.ก. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

(1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภท สายงาน และระดับตามที่กำหนดในกฎ ก.ก. นี้ และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

 

(2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้ใด หากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีลักษณะเป็นงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เดิม ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิมของตำแหน่งต่อไป

 

(3) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับเดือนนั้นตามส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าว

 

(4) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นเกินหนึ่งตำแหน่ง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

 

(5) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทเดียวกันที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราเดิมของตนต่อไป

 

ในกรณีที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต่างประเภทกัน ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไปนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่งแล้วแต่กรณี

 

ข้อ 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ก. นี้ ในตำแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในอัตรา ดังนี้

 

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

 

(2) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 14,500 บาท ได้แก่

 

(ก) รองปลัดกรุงเทพมหานคร

(ข) ผู้อำนวยการสำนัก

(ค) หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

(ง) ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทบริหาร ระดับสูง

(จ) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรานี้

 

(3) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร

 

(4) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

 

(5) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

 

(6) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 3,500 บาท

 

(7) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

 

(8) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

 

(9) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 13,000 บาท

 

(10) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท

 

(11) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

 

ข้อ 4 การกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับ และจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎ ก.ก. นี้ใช้บังคับ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. ก่อน

 

ข้อ 5 กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ก. นี้ ให้เสนอ ก.ก. พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising