×

‘บาฟส์’ ทุ่ม 1.7 พันล้าน ซื้อโซลาร์ฟาร์มจากกลุ่มผาแดงฯ

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2020
  • LOADING...
‘บาฟส์’ ทุ่ม 1.7 พันล้าน ซื้อโซลาร์ฟาร์มจากกลุ่มผาแดงฯ

บอร์ด ‘บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ’ นัดพิเศษไฟเขียว BC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบริษัทย่อย 3 แห่งของ ‘ผาแดงอินดัสทรี’ มูลค่ารวม 1,704 ล้านบาท คาดเสร็จไตรมาส 1/64 ระบุสอดคล้องกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง

 

ประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) เปิดเผยผ่านเอกสารที่เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติที่ปรชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ใน 3 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (PDI) มูลค่ารวมประมาณ 1,704.67 ล้านบาท

 

โดย 3 บริษัทในกลุ่ม PDI ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ATCE) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 โครงการ รวมกำลังการผลิต 29 เมกะวัตต์ ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว

 

  1. บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด (PDIMR) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดตาก มีกำลังผลิตติดตั้งจำนวน 6.3 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน COD แล้ว 

 

  1. บริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด (PPS) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดขอนแก่น มีกำลังผลิตติดตั้ง 1.1024 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน COD แล้ว

 

บริษัทคาดว่า BC จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยสัญญาซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ขายและ BC ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทและ PDI ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น และธนาคารผู้ให้สินเชื่อให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ATCE และ PDIMR 

 

ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จและดำเนินการซื้อหุ้นให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2564

 

ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ BC ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และหรือจะจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาสินเชื่อเงินกู้จากสถาบันการเงิน

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้ว

 

การเข้าลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะทำให้สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงอันจะส่งผลให้บริษัทได้รับรายได้และกระแสเงินสดที่มีความแน่นอนและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทซึ่งมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเชื้อเพลิงฟอสซิล

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories