×

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหาร 765 นาย สนิธชนก ขึ้นปลัดกลาโหม-อลงกรณ์ ผบ.ทอ.-เชิงชาย ผบ.ทร.

โดย THE STANDARD TEAM
11.09.2022
  • LOADING...
โยกย้ายทหาร

วานนี้ (10 กันยายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน 765 นาย โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ดังนี้ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

พล.อ. สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.ร.อ. ธีรกุล กาญจนะ รอง ผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อ. ธนศักดิ์ เมตะนันท์ (ตท.22) รอง ผบ.ทอ. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ. นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกลาโหม

 

กองทัพไทย 

 

พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ เป็น รอง ผบ.ทสส., พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รอง ผบ.ทสส., พล.ร.อ. สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รอง ผบ.ทสส., พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทรโสภา (ตท.22) ผบ.คปอ. เป็น รอง ผบ.ทสส., พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง (ตท.24) รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร, พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการทหาร และ พล.ท. อนุสรรค์ คุ้มอักษร (ตท.23) รอง ผบ.นทพ. เป็น ผบ.นทพ.

 

กองทัพบก 

 

พล.อ. เจริญชัย สินเธาว์ (ตท.23) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ, พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ, พล.ท. สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) มทภ.1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ., พล.ท. อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ (ตท.24) เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เสธ.ทบ., พล.ท. ธราพงษ์ มาละคำ (ตท.24) แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ., พล.ต. พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) รอง มทภ.1 เป็น มทภ.1 และ พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร (ตท.22) รอง มทภ.3 เป็น มทภ.3

 

กองทัพอากาศ

 

พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ., พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ., พล.อ.อ. พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ., พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล (ตท.24) เสธ.ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. และ พล.อ.อ. ณรงค์ อินทชาติ (ตท.23) ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. เป็น เสธ.ทอ.

 

กองทัพเรือ 

 

พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็น ผบ.ทร., พล.ร.อ. เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ตท.23) เสธ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทร., พล.ร.อ. สุวิน แจ้งยอดสุข (ตท.25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร., พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ (ตท.23) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เสธ.ทร. และ พล.ร.ท. อะดุง พันธุ์เอี่ยม (ตท.23) เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 

ตรวจสอบโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ในตำแหน่งอื่นๆ: 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/213/T_0001.PDF

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising