×

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 255 นาย ‘พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์’ เป็น ผบ.ตร.

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2022
 • LOADING...
ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

วานนี้ (7 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน 255 ราย โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  

 

 1. พล.ต.อ. ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 2. พล.ต.ท. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 3. พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 4. พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 5. พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 6. พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4) ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 7. พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 8. พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 9. พล.ต.ท. นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 10. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่งรองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4)
 11. พล.ต.ท. กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง
 12. พล.ต.ท. ทรงเกียรติ วาทะกุล จเรตํารวจ (สบ 8) ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
 13. พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
 14. พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 4
 15. พล.ต.ท. อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
 16. พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตํารวจ (สบ 8) ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
 17. พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 2
 18. พล.ต.ต. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจ ประสานงานรัฐสภา)
 19. พล.ต.ต. โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานงบประมาณและการเงิน
 20. พล.ต.ต. ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการศึกษา
 21. พล.ต.ต. ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 7) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา (สบ 8) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
 22. พล.ต.ต. ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี
 23. พล.ต.ต. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตํารวจ
 24. พล.ต.ต. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ
 25. พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตํารวจ

 

ตรวจสอบโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ในตำแหน่งอื่นๆ: https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/209/T_0027.PDF

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising