×

สว. 67 : อนุทินย้ำลูกพรรคภูมิใจไทย ห้ามยุ่งเกี่ยวเลือก สว.

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (21 มิถุนายน) อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวย้ำถึงการห้ามกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคภูมิใจไทย ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.

 

อนุทินเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่อง ห้ามกระทำการโดยวิธีการใดๆ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาว่า ด้วยขณะนี้ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะต้องมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 

 

ในการนี้ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ได้มีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 76 กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรค หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทำการโดยวิธีการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก ประกอบกับมาตรา 77, 78, 79 และมาตรา 80 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ยังกำหนดข้อห้ามอื่นๆ ไว้อีกด้วย

 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พรรคภูมิใจไทยจึงประกาศให้กรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสมาชิกพรรคทุกท่าน ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าได้กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อพรรคภูมิใจไทยได้ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising