×

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ ‘น้ำตาลทราย’ เป็นสินค้าควบคุม มีผลทันที บังคับใช้ 1 ปี คุมปริมาณ-ราคา

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2023
  • LOADING...
น้ำตาลทรายขาว

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการ

 

และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กำหนดสินค้าควบคุม 6 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว

 

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และกำกับดูแลน้ำตาลทรายสินค้าให้ราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่เพียงพอ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

 

  • ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
  • ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising