×

สขค. พร้อมพิจารณาการรวมธุรกิจของกลุ่มซีพีกับเทสโก้ โลตัส ชี้เป็นธุรกิจรายใหญ่ อาจเข้าข่ายมีอำนาจเหนือตลาด

โดย THE STANDARD TEAM
11.03.2020
  • LOADING...

หลังจากบริษัทในกลุ่มซีพีได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นของเทสโก้ โลตัส ประเทศไทย และเทสโก้ โลตัส มาเลเซีย มูลค่าประมาณ 10,576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 338,445 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจาก 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 40% 2. CPALL สัดส่วน 40% และ 3. CPF สัดส่วน 20% 

 

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขอชี้แจงว่า ผู้ที่จะรวมธุรกิจดังกล่าว เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ อาจเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด จะต้องขออนุญาตรวมธุรกิจตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะรอการยื่นเอกสารการขออนุญาตรวมธุรกิจ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการแข่งขันทางการพิจารณา โดยจะต้องศึกษา วิเคราะห์ขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหลายประเภท และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้า รวมทั้งผู้บริโภค 

 

โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะพิจารณาว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่ อนุญาตหรืออนุญาตแบบมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการยื่นขออนุญาตรวมธุรกิจกับทางสำนักงานฯ และหากมีความจำเป็น สามารถขยายระยะเวลาได้อีก 15 วัน

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้มีการติดตามข่าวการรวมธุรกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่การที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ที่มีข่าวจะซื้อธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใดบ้าง และรวมธุรกิจในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลต่อราคาซื้อขายธุรกิจดังกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising