×

ศาลปกครองกลางชี้ ‘ซี.พี. รีเทล’ ควบรวมธุรกิจกับ ‘เทสโก้ โลตัส’ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจตรวจสอบดุลพินิจ กขค. ได้

08.09.2023
  • LOADING...

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และภาคประชาชน ยื่นฟ้องคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) กรณีมีคำวินิจฉัยอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่าง ‘ซี.พี. รีเทล’ และ ‘เทสโก้ โลตัส’ ขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

 

เอกสารคำพิพากษาระบุว่า เมื่อพิจารณาภายใต้ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคำขออนุญาตรวมธุรกิจ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายปกครอง ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจตรวจสอบอำนาจการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครองได้

 

และเมื่อไม่ปรากฏเหตุอื่นใดอันทำให้คำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 93/3563 เรื่อง ผลการพิจารณาคำขออนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จึงชอบด้วยกฎหมาย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising