×

ไทยได้รับเชิญเข้าสู่กระบวนการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2024
  • LOADING...
ไทย OECD

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ว่า คณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประเทศสมาชิก OECD ได้มีมติเห็นชอบให้เชิญประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD (Accession Discussions) แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

มติดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย ที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิกต่อ OECD เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ในขั้นตอนต่อไป ไทยจะจัดทำแผนการเข้าเป็นสมาชิก (Accession Roadmap) ร่วมกับ OECD เพื่อกำหนดเป้าหมาย เงื่อนไข และกรอบเวลา ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับตราสารของ OECD และเมื่อไทยดำเนินการตามแผนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คณะมนตรี OECD ก็จะพิจารณาเชิญไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อไป

 

กระทรวงการต่างประเทศระบุในเว็บไซต์ว่า การตอบรับดังกล่าวของ OECD สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีค่านิยมและเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก OECD ได้แก่ ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจตลาดที่เปิดกว้างและโปร่งใส อีกทั้งไทยยังมีบทบาทด้านการทูตเศรษฐกิจที่แข็งขันในทุกระดับ และมีความร่วมมือกับ OECD มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่ประเทศสมาชิกต่างเห็นชอบในเรื่องนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกทั้งหมดของ OECD ด้วย

 

ทั้งนี้ OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทนำในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก และให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศสมาชิกทั้ง 38 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้นการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย จึงมุ่งที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับ OECD และประเทศสมาชิก เพื่อยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงนโยบายภายในประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของ OECD โดยเฉพาะด้านการลงทุน การค้า ธรรมาภิบาล การแข่งขันที่เป็นธรรม การพัฒนานวัตกรรม และการเจริญเติบโต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้น อาจใช้เวลาหลายปี แต่กระทรวงการต่างประเทศชี้ว่า การดำเนินการตามแผนการเข้าเป็นสมาชิกจะก่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่ช่วงแรกๆ โดยจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยเพิ่มบทบาทของไทยในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระยะยาว โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะดำเนินกระบวนการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จ โดยเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก

 

ภาพ: 360b, Boyloso via ShutterStock

อ้างอิง:

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising