×

Win Win WAR Thailand

WinWinWARThailand
15 กรกฎาคม 2019

ฝันลมๆ แล้งๆ ที่กลายเป็นจริงของนักธุรกิจหัวใจแบ่งปัน มิติใหม่ของการทำดีที่ Win-Win ทั้ง 2 ฝั่ง [Advertorial]

เราเชื่อว่ามีคนร่วมโลกออนไลน์อยู่จำนวนไม่น้อยที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งโดยมากเมื่อพูดถึงคำว่า ‘ธุรกิจ’ ย่อมต้องมุ่งหมายถึงผลประกอบการหรือกำไร อันเป็นฟันเฟืองที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของโลกธุรกิจ ดำเนินต่อไปได้ตามวิถีของมัน   แต่ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ เมื่อมีระบบใหญ่เป็นกระแสหลัก ย่อม...