×

The Global Financial Centres Index (GFCI)

27 กันยายน 2022

10 อันดับเมืองศูนย์กลางการเงินโลก ประจำปี 2022

The Global Financial Centres Index หรือ GFCI ได้เปิดเผยรายชื่อเมืองศูนย์กลางการเงินโลก ประจำปี 2022 จัดอันดับโดย กูรู-นักวิชาการจาก Z/Yen ลอนดอน และ China Development Institute ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินหลายพันราย ออกมาเป็น 119 เมืองศูนย์กลางการเงินโลกในปีนี้   THE STANDARD WEALTH ได้สรุ...