×

Gaza

11 พฤษภาคม 2024

รายงานระบุ อิสราเอลใช้อาวุธสหรัฐฯ ในกาซา ในทางที่อาจขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า มีเหตุผลที่จะประเมินว่ากองกำลังของอิสราเอลอาจใช้อาวุธของสหรัฐฯ ในฉนวนกาซา ในทางที่ ‘ไม่สอดคล้อง’ กับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังไม่ระบุตรงๆ ว่าอิสราเอลฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ   รายงานซึ่งร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า การสืบสวนในกรณีดังกล่าวยังดำเนินต่อไป และมีการส่งรายงานฉบับนี้ใ...


X
Close Advertising