×
476250

สำนักงานเขต

งานทะเบียน
16 เมษายน 2021

50 เขต กทม. งดให้บริการงานทะเบียนวันเสาร์ช่วงโควิด-19 ระบาด ยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย

วันนี้ (16 เมษายน) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้อำนวยการทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้งดการให้บริการงานด้านทะเบียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม...
1 เมษายน 2020

50 เขต กทม. ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน รับแจ้งเกิด-ตาย จดทะเบียนสมรส-หย่า ทำบัตร ปชช. และคัดสำเนาต่างๆ

(1 เมษายน) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว    โดยในสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายทะเบ...