×

สำนักงานเขต

1 เมษายน 2020

50 เขต กทม. ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน รับแจ้งเกิด-ตาย จดทะเบียนสมรส-หย่า ทำบัตร ปชช. และคัดสำเนาต่างๆ

(1 เมษายน) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว    โดยในสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายทะเบ...