×

50 เขต กทม. งดให้บริการงานทะเบียนวันเสาร์ช่วงโควิด-19 ระบาด ยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย

โดย THE STANDARD TEAM
16.04.2021
  • LOADING...
งานทะเบียน

วันนี้ (16 เมษายน) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้อำนวยการทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้งดการให้บริการงานด้านทะเบียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Senice) และรถบริการ งานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ยังคงเปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน และมีประชาชนมารับบริการอย่างหนาแน่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

1. ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย

2. งดให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)

3. งดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)

4. พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ ‘ไทยชนะ’ มาใช้อย่างเคร่งครัด

5. ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

6. การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 16.00-18.00 น. โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ไม่เกิน 30 รายต่อวัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ และดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising