×
278301

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก
13 สิงหาคม 2019

เริ่มใช้แล้ว พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก ลดความคุ้มครองเหลือ 5 ล้านบาท/ชื่อ/แบงก์ เตรียมลดเหลือ 1 ล้านปีหน้า

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถือเป็นวันแรกที่เริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวม 35 แห่ง) โดยสาระสำคัญคือการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 5 ล้านบาท 1 ชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน และจะคุ้มครองถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พอเข้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563 วงเงินคุ้มครองจะลดลงเหลือ 1 ล้านบาท 1 ...