×

นภดล เทพพิทักษ์

นภดล เทพพิทักษ์
4 ตุลาคม 2022

เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน ‘นภดล เทพพิทักษ์’ เสียงข้างน้อยในศาล รธน. ระบุไม่ว่าเป็นนายกฯ ตาม รธน. ฉบับใด ก็ต้องนับวาระ

วันนี้ (4 ตุลาคม) จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 เห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 170 เนื่องจากการจะนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปีต้องเริ่มนับแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ดังนั้นนับแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง...

Close Advertising