×

กรมบัญชีกลาง

20 พฤษภาคม 2020

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการผ่าน e-Social Welfare 29 พ.ค. นี้

วันนี้ (20 พฤษภาคม) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโค...
สิทธิเบิกจ่ายค่ายาโรคไต
15 เมษายน 2020

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายค่ายาโรคไตที่ รพ.เอกชนได้ เริ่ม 15 เม.ย.

วันนี้ (15 เมษายน) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียม หรือมีแต่ไม่เพ...
9 เมษายน 2020

กรมบัญชีกลางเผย สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 63 ใช้จ่ายแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท จากงบรวม 3.2 ล้านล้าน

วันนี้ (9 เมษายน) วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ในภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 50.45% จากวงเงินงบประมาณปี 2563 ทั้งหมดที่ 3.2 ล้านล้านบาท โดยแบ่งการใช้จ่ายเป็น ...
12 มีนาคม 2020

รัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 63 กรมบัญชีกลางผ่อน 3 เกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันนี้ (12 มีนาคม) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์กรณีวงเงินกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับกา...
24 กุมภาพันธ์ 2020

กรมบัญชีกลางเตรียมปรับเกณฑ์เบิกค่ายารักษาโรคไต เพิ่มสิทธิรักษา รพ.เอกชน คาดเริ่มใช้ 1 มิ.ย. 63

วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่ากรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามรายละเอียด ดังนี้ 1...
12 กุมภาพันธ์ 2020

กรมบัญชีกลางเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุกราดยิงที่โคราช ตามสิทธิ พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห...
29 พฤศจิกายน 2019

คืน VAT 5% จาก ‘ช้อปช่วยชาติตรุษจีน’ พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินชดเชย VAT 5% จากมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 หรือมาตรการ ‘คืน VAT ตรุษจีน’ ให้กับผู้มีสิทธิ์จำนวน 6,918 ราย จำนวนเงินกว่า 7 แสนบาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ   วิลาวรรณ พยาน้อย...
ชิมช้อปใช้
20 ตุลาคม 2019

กรมบัญชีกลาง เผย ‘ชิมช้อปใช้’ เฟสแรกโอนเงินแล้ว 8.6 พันล้าน เตรียมสานต่อเฟสสองปลายปี

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณารายละเอียดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘ชิมช้อปใช้’ ระยะที่ 2 (เฟส 2) เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในส่วนของกรมบัญชีกลาง ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมาตรการได้รับประโยชน์สูง...
เบี้ยคนชรา
15 ตุลาคม 2019

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรงเบี้ยคนชราและเบี้ยความพิการทั่วประเทศ ม.ค. ‘63

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท    ...
ชิม ช้อป ใช้
3 กันยายน 2019

กรมบัญชีกลางเผยมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ เริ่มคึกคัก ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วกว่า 8 หมื่นราย

วันนี้ (3 ก.ย.) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลัง การเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า มาฟังบรรยาย ขั้นตอนวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ของรัฐบาล โดยเน้นย้ำให้ทราบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าจะได้รับประโยชน์เพราะจะเป็นการเพิ่มรายได้จากประชาชนที่ลงทะเบียนในมาตรการนี้ 10 ล้านคน ที่จะได้เงินสนับสนุน 1,000 บาท แล...