×

ตลท. แจ้งปลด SP หุ้น STARK เปิดเทรดชั่วคราว 1-30 มิ.ย. นี้ หลังแจ้งผลคืบหน้า Special Audit คาดเปิดข้อมูลงบการเงินได้ภายใน 16 มิ.ย. นี้

29.05.2023
  • LOADING...
STARK เปิดเทรดชั่วคราว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดหุ้น SP ให้หุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นฯ ชั่วคราวให้เทรดได้ 30 วัน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ หลังสั่งแขวนยาวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 หลังบริษัทแจ้งความคืบหน้า Special Audit คาดส่งงบการเงินปี 2566 ภายใน 16 มิถุนายนนี้

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกประกาศระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หลังจากที่หลักทรัพย์ STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าว และงบการเงินไตรมาส 1/66 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สอบถาม 

 

โดยคาดว่าจะนำส่งงบการเงินสอบทานประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ แต่หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วที่สุด สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) 

 

บริษัทจะชี้แจงข้อมูลต่อไปเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว STARK วันที่ 24 และ 26

พฤษภาคม 2566)

 

ทั้งนี้ การถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ STARK จะครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะเปิดให้ซื้อขายได้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อ โดยจะเปิดให้ซื้อขายเป็นเวลา 1 เดือน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

  1. ให้หลักทรัพย์ STARK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ 

 

  1. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย

 

  1. กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย 

 

  1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

 

เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation และข้อมูลต่างๆ ของ STARK โดยละเอียด เช่น ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุด ที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/STARK/company-profile/information

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising