×

ครม. เศรษฐา 1/2 แบ่งงาน 6 รองนายกรัฐมนตรี ใครคุมกระทรวงใดบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2024
  • LOADING...
ครม. เศรษฐา 1/2

วานนี้ (7 พฤษภาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมถึงกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีดังนี้ กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้มีรักษาการนายกรัฐมนตรีลำดับดังต่อไปนี้ 

 

  1. ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 
  2. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 2
  3. พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 3
  4. อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4
  5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 5
  6. พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 6

 

ทั้งนี้ ในระหว่างรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 

 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 41 บัญญัติให้ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 

ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และมาตรา 48 บัญญัติให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

 

และวรรคสามบัญญัติให้ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีใหม่อีกด้วย 

 

ภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 กำกับดูแลกระทรวงกลาโหม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 กำกับดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ 

 

อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 กำกับดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 กำกับดูแลกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คนนั้น 

 

จักรพงษ์ แสงมณี ได้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลพัฒนาดิจิทัล 

 

พิชิต ชื่นบาน กำกับดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

 

รวมถึงได้รับมอบหมายโดยเฉพาะจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตรวจร่างว่ามีความถูกต้องตามที่พิจารณาหรือไม่ และพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี รวมถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติทั้งหลาย หากจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ต้องผ่านการกลั่นกรองจากเขาก่อน 

 

จิราพร สินธุไพร กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และกองทุนหมู่บ้าน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising