×

ตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ขายชอร์ต Market Maker – เกณฑ์บัญชีเงินสดผู้ลงทุนสถาบัน เปิดเฮียริ่งถึง 6 กรกฎาคมนี้

23.06.2022
  • LOADING...
Market Maker

ตลาดหลักทรัพย์เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตของผู้ดูแลสภาพคล่อง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเงินสดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนสถาบัน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการทบทวนและพัฒนากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์ Regulatory Revision เพื่อสนับสนุนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน รวมถึงเพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติ (Ease of Doing Business) โดยในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ 2 เรื่อง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

 

  1. การสนับสนุนการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) สำหรับหน่วยลงทุนอีทีเอฟ (ETF) และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ซึ่งรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR หรือ DRx) 

 

โดยเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายชอร์ตเพื่อให้การทำหน้าที่ของ Market Maker มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการยกเว้นเกณฑ์ราคาขายชอร์ต (Tick Rule) ให้แก่ Market Maker ของ DR, DRx และ ETF ซึ่งจะทำให้ Market Maker สามารถเสนอซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง หรือประมาณการมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (iNAV) อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนให้สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นได้ในราคาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหรือยกเลิกการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสำหรับ Market Maker เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

 

  1. การทบทวนนิยาม ‘ผู้ลงทุนสถาบัน’ สำหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (บัญชีเงินสด) ซึ่งอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะยกเว้นการวางหลักประกันตามเกณฑ์บัญชีเงินสดให้แก่บุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการซื้อขายและชำระราคาต่ำ ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน

 

โดยเสนอปรับปรุงนิยาม ‘ผู้ลงทุนสถาบัน’ ให้หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หัวข้อ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่อง และนิยาม ‘ผู้ลงทุนสถาบัน’ สำหรับหลักเกณฑ์บัญชีเงินสด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising