×

ก.ล.ต. เตรียมตั้งคณะทำงาน แก้ไข พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล หวังสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

06.09.2022
  • LOADING...
ก.ล.ต.

ด้วยสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) 

 

โดยคณะทำงานดังกล่าวจะมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมเป็นที่ปรึกษา

 

สำหรับคณะทำงานชุดนี้ จะมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนและเสนอแนวทางการแก้ไข พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และพิจารณากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็น 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับนโยบายตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. พิจารณาการแก้ไข พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising