×

เอสซีจีซื้อหุ้น Avantium มูลค่า 173.02 ล้านบาท บริษัทผลิตสารตั้งต้นขวดพลาสติกจากพืชในตลาดหุ้นเนเธอร์แลนด์

12.02.2024
  • LOADING...

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ส่งบริษัทย่อย SCGC เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน Avantium บริษัทในตลาดหุ้นเนเธอร์แลนด์ สัดส่วน 3% มูลค่าการลงทุน 173.02 ล้านบาท

 

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) หรือเอสซีจี แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท เซนฟาย เวนเจอร์ส จำกัด (SENFI Ventures) บริษัทย่อยของ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท Avantium N.V. (Avantium) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Euronext) โดย SENFI Ventures จะถือหุ้นสัดส่วน 3% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 173.02 ล้านบาท หรือประมาณ 4.5 ล้านยูโร

 

โดย Avantium เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตสารตั้งต้นสำหรับขวดพลาสติกจากพืช (Polyethylene Furanoate: PEF) และเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ ผ่านการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนในบริษัท Avantium นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของนวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Green Innovation) 

 

ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจะสามารถสร้างหรือต่อยอดธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจเคมิคอลส์ที่จะผลิต พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม (SCGC Green Polymer) 1 ล้านตันในปี 2573 โครงการลงทุนครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับ 0.02% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 อนึ่ง เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนการทำรายการตามหนังสือนี้จะเท่ากับ 1.15% 

 

ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising