×

มหาเถรสมาคม มีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อ ‘สามเณรโฟล์ค’ ร่วมชุมนุม ขอความร่วมมือไปที่ตำรวจด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
25.02.2021
  • LOADING...
มหาเถรสมาคม มีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อ ‘สามเณรโฟล์ค’ ร่วมชุมนุม ขอความร่วมมือไปที่ตำรวจด้วย

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกเอกสารเผยแพร่จากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า มหาเถรสมาคมมีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อ ‘สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า’ หรือ ‘สามเณรโฟล์ค’ แนวร่วมราษฎรศาลายาเพื่อประชาธิปไตย โดยกล่าวหาว่าเณรมีพฤติการณ์หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก ทั้งยังมีการขอความร่วมมือเรื่องนี้ไปยังทางตำรวจด้วย

 

เอกสารฉบับดังกล่าวมีรายละเอียดระบุว่า เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมกับ พระครูสถิตปริยัติวงศ์ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เจ้าคณะแขวงบางซื่อ พระวินยาธิการ ออกตรวจตราตามที่ได้รับรายงานข่าวและแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นสามเณรมีพฤติกรรมขัดต่อคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน พ.ศ. 2521, คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538, ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่เป็นที่รังเกียจทางพระวินัย ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 และอาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรไม่ให้เป็นสมาชิกในสมาคม หรือสโมสรคฤหัสถ์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2476 ซึ่งประกาศห้ามภิกษุสามเณรเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมหรือสโมสรคฤหัสถ์ เพราะไม่สมควรเกี่ยวข้องในกิจที่ไม่ควรแก่บรรพชิต เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา และเป็นที่ติเตียนวิพากษ์วิจารณ์ของพุทธศาสนิกชนถึงความไม่เหมาะสม

 

ภายหลังจากที่เจ้าคณะผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ละแวกบ้านพักนักกิจกรรม แนวร่วมราษฎร ย่านเตาปูน ตรวจสอบตามที่ได้รับรายงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าสามเณรรูปดังกล่าว คือ สามเณรสหรัฐ สุขคําหล้า หรือ โฟล์ค ไม่มีสังกัด ซึ่งเป็นบุคคลตาม มติมหาเถรสมาคม ที่ 57/2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง กรณีสามเณรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเข้าร่วมชุมนุมและปราศรัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง ทั้งในระหว่างการชุมนุมยังแสดงพฤติกรรมละเมิดองค์แห่งพระวินัยปิฎก กล่าวติพระธรรม กล่าวติพระสงฆ์ มีความเห็นผิด ไม่เหมาะสมในสมณะแห่งพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก 

 

มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งมติมหาเถรสมาคมนี้ไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดและจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดําเนินการตามแนวทางการลงทัณฑกรรมแก่สามเณร พร้อมแจ้งขอความร่วมมือไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งสถานีตํารวจในท้องที่ต่างๆ หากพบเห็นสามเณรดังกล่าว ให้นําเข้าพบเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่นั้นๆ เพื่อดําเนินการตามมติมหาเถรสมาคมแล้ว

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories