×

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย เผยวัคซีน Sputnik Light มีประสิทธิภาพ 70% ในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุเดลตา

โดย THE STANDARD TEAM
15.10.2021
  • LOADING...
Sputnik Light

วันที่ 13 ตุลาคม กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (Russian Direct Investment Fund: RDIF) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยา (Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology) จัดงานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีตัวแทนจากนานาชาติ ทั้งรัฐมนตรี หน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก รวมถึงตัวแทนจากประเทศไทย คือ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี

 

ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ที่มี ประสิทธิภาพถึง 70% ในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา โดยวัคซีน Sputnik Light หรือวัคซีน Sputnik V เข็มแรก เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสพาหะท่ีถูกทำให้ฤทธ์ิอ่อนลงจนปลอดภัย ไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ มาตัดต่อเพื่อช่วยนำส่งสารพันธุกรรมท่ีต้องการกระตุ้นภูมิคุมกันเข้าไปในร่างกายมนุษย์ โดยชนิดที่นำมาใช้ในวัคซีน Sputnik Light คืออะดีโนไวรัส ซีโรไทป์ 26 จากมนุษย์ (Human Adenovirus Serotype 26) ตัดต่อสารพันธุกรรมของส่วนโปรตีนหนาม (spike protein) ของเชื้อโควิด เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของผู้ที่ได้ร้บวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับต้านเชื้อโควิด

 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตานั้นแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และการกลายพันธุ์ดังกล่าวยังส่งผลให้เชื้อไวรัสหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดียิ่งข้ึน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโควิดลดลง แต่ด้วยวัคซีน Sputnik Light สามารถช่วยแก้ปัญหาในประเด็นนี้ได้ โดยนำวัคซีน Sputnik Light มาใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster)ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ จนครบโดสแล้วได้ทุกชนิด ด้วยแนวทางนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุเดลตามากกว่า 83% และช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้มากกว่า 94% ซึ่งขณะน้ีมีการใช้วัคซีนชนิดน้ีเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sputnik V ครบโดสแล้วในประเทศรัสเซีย

 

วัคซีน Sputnik Light ยังสามารถนํามาฉีดให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนด้วย การฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวได้ (one-shot Sputnik Light) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ ป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุเดลตาได้สูงถึง 70% ในช่วง 3 เดือนแรกหลังได้รับวัคซีนและมีประสิทธิภาพสูงถึง 75% เมื่อฉีดในอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีจากผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มตัวอย่าง 28,000 คน โดยผลการศึกษาประสิทธิภาพน้ี ทางสถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยาได้วิเคราะห์และส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในนิตยสาร medRxiv ในสัปดาห์น้ี

 

ปัจจุบันวัคซีน Sputnik Light ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกว่า 15 ประเทศ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนในอีก 30 ประเทศ โดยหน่วยงานพันธมิตรของกองทุน ความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (RDIF) จากประเทศต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศ เช่น อินเดีย จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม เม็กซิโก อาร์เจนตินา เซอร์เบีย ตุรกี ฯลฯ จะเป็นผู้ ผลิตวัคซีน Sputnik Light รวมถึงสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (The Serum Institute of India) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่วัคซีน Sputnik V ได้รับอนุญาตให้ใช้ใ้น 70 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนน้ีมากกว่า 4 พันล้านคน

 

ประสิทธิภาพของ Sputnik Light ในฐานะของวัคซีนเดี่ยว (one-shot Sputnik Light)

วัคซีน Sputnik Light สามารถนำมาฉีดให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ด้วยการ ฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวได้ (one-shot Sputnik Light) โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาได้สูงถึง 70% ในช่วง 3 เดือนแรกหลังได้รับวัคซีน และมีประสิทธิภาพสูงถึง 75% เมื่อฉีดในอาสาสมัครท่ีมีอายุต่ำกว่า 60 ปี จากผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มตัวอย่าง 28,000 คน ในกรุงมอสโก เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผลการศึกษาประสิทธิภาพนี้ ทางสถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยา ได้วิเคราะห์และส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน medRxiv ในสัปดาห์น้ี 

 

ประสิทธิภาพของ Sputnik Light ในฐานะวัคซีนกระตุ้น (Booster)

วัคซีน Sputnik Light สามารถนํามาใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ จนครบโดสแล้วได้ทุกชนิด ด้วยแนวทางนี้จะทําให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุเดลตามากกว่า 83% และช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้มากกว่า 94% ซึ่งขณะน้ีมีการใช้วัคซีนชนิดน้ีเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sputnik V ครบโดสแล้วในประเทศรัสเซีย 

 

อ้างอิง:

  • กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (Russian Direct Investment Fund / RDIF)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising