×

ทบ. ส่งทหารกลับบ้านหลังปลดประจำการ 1-3 พ.ค. นี้ มีสมัครใจอยู่ต่ออีก 1 ปี 5,360 นาย

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2020
  • LOADING...
ทหารกองประจำการ

วันนี้ (30 เมษายน) ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2561 ซึ่งรับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบกมาจนครบกำหนด 2 ปี จะครบปลดจากประจำการเป็นทหารกองหนุน โดยตลอดสัปดาห์หน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 มีการมอบเกียรติบัตรของที่ระลึก และกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ทั้งนี้ก่อนปลดประจำการ 1 เดือนได้มีการจัดอบรมวิชาชีพทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 

    

โดยในวันที่ 1-3 พฤษภาคมนี้ กองทัพบกกำหนดให้หน่วยทหารดำเนินการส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา และให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หรือสาธารณสุข ทั้งการตรวจคัดกรอง ทหารทุกนายจะต้องไม่มีไข้ ไม่มีการติดเชื้อ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งหน่วยทหารได้ออกหนังสือรับรองในการเดินทางจากหน่วยต้นสังกัดกลับภูมิลำเนาว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปปกติ และกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้อาจจะมีการจัดยานพาหนะเป็นส่วนรวมไปส่งในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม และการแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วย

 

กองทัพบกมีความภาคภูมิใจที่ทหารกองประจำการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง และขอขอบคุณทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านความมั่นคงตลอดเวลาที่ประจำการในหน่วยทหาร และได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยาเสพติด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสา  

 

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีทหารที่ปลดประจำการแล้วจำนวนหนึ่งที่ผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศ และได้สิทธิในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งในปีนี้มีทหารที่ปลดประจำการแล้วจำนวน 5,360 นายที่สมัครใจอยู่ประจำการต่ออีก 1 ปีตามนโยบายของกองทัพบก 

 

ทั้งนี้จากการประเมินในเบื้องต้น เหตุผลที่ทหารสมัครใจอยู่ต่อมาจากหลายปัจจัย อาทิ นโยบายของกองทัพบกที่มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทหาร ทั้งเรื่องสถานที่ โภชนาการ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตามแนวทางพระราชทาน ‘พลทหารต้นแบบ’ การบ่มเพาะระเบียบวินัย ความแข็งแกร่งตามนโยบาย Smart Soldiers Strong Army การเพิ่มโอกาสให้ศึกษาและสมัครเป็นข้าราชการทหาร รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับหน่วยตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด และเหตุผลสำคัญคือการยังคงประจำการในหน่วยทหารต่อจะทำให้เกิดความมั่นคง มีรายได้เพียงพอสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19       

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories