×

โปรดเกล้าฯ ให้ 3 ข้าราชการระดับสูงกระทรวง พม. พ้นตำแหน่ง ปมเอี่ยวทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง

โดย THE STANDARD TEAM
23.05.2018
  • LOADING...

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 3 ข้าราชการระดับสูง ‘พุฒิพัฒน์-ณรงค์-ธีรพงษ์’ พ้นจากตำแหน่งปลัด-รองปลัด-ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากกรณีมีเอี่ยวทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง

 

โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ออกจากราชการไว้ก่อน จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 85 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย ดังนี้

 

  1. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ตำแหน่งปลัดกระทรวง
  2. นายณรงค์ คงคำ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
  3. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

 

บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง 3 รายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

    

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  

รองนายกรัฐมนตรี

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising