×

นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. ตั้ง 10 ศูนย์แก้ปัญหาโควิด-19 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับผู้ปฏิบัติ

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2020
 • LOADING...

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่องการจัดโครงสร้างของ ศบค. เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดโครงสร้างดังนี้ 

 

 1. สำนักงานเลขาธิการ มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่นายกฯ มอบหมายเป็นหัวหน้าสำนักงาน 

 

 1. สำนักงานประสานงานกลาง ให้เลขา สมช. เป็นหัวหน้าสำนักงาน

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ปลัด สธ. เป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า ให้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

 1. ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูล มาตรการแก้ไขปัญหาจากติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

ซึ่งทั้ง 10 ศูนย์จะต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ. ศูนย์ได้รับทราบ และ นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ. ศูนย์สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้ นอกจากนี้ ผอ. ศูนย์ยังสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆ อีกตามสมควร  

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories