×

เตรียมถกงบปี 2567 วันที่ 3-5 ม.ค. ปีหน้า อภิปรายฝ่ายละ 20 ชั่วโมง

โดย THE STANDARD TEAM
21.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (21 ธันวาคม) ที่ประชุม 4 ฝ่าย ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2, ผู้แทนคณะรัฐมนตรี, ผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมหารือกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

 

ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 3 มกราคม – วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 แบ่งเป็น

  • วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 จะเริ่มประชุมในเวลา 09.30-00.30 น. รวมเวลา 15 ชั่วโมง
  • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 09.00-00.30 น. รวมเวลา 15 ชั่วโมง 30 นาที
  • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 09.00-21.30 น. ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 30 นาที
  • ลงมติวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

 

ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายจะใช้เวลาทั้งหมด 43 ชั่วโมง ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรเวลาที่ 3 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 20 ชั่วโมง และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 20 ชั่วโมง

 

สำหรับการบริหารเวลาการอภิปรายในแต่ละวันให้คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งรายชื่อผู้อภิปรายของแต่ละฝ่ายในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามสัดส่วนเวลาของแต่ละฝ่าย เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาการอภิปรายครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

 

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเอกสารประกอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ศึกษาภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผู้ประท้วงให้หักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วง และจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 72 คน

 

งบปี 2567 เคาะที่ 3.48 ล้านล้านบาท

 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา เฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

 

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณปี 2567 แบ่งเป็น

  • รายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.85%
  • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40%
  • รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.56%
  • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40%

 

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้ามายังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อให้เห็นชอบในวันที่ 26 ธันวาคม ก่อนจะเสนอเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising