×

ประยุทธ์ สั่งยกเลิกให้ประวิตรคุม 4 กรมกระทรวงเกษตรฯ แล้ว หลังประชาธิปัตย์ขยับไม่พอใจต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
05.10.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จากกรณีเมื่อวันที่ 28 กันยายน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดให้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีแทน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นการชั่วคราว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

สำหรับ 4 กรมดังกล่าวของกระทรวงเกษตรฯ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่เมื่อ ร.อ. ธรรมนัสพ้นจากตำแหน่งไป ปัจจุบันทั้ง 4 กรมจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ (เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์)

 

ขณะที่ในเวลาต่อมา จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่า เห็นใจพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่กำลังมีปัญหาภายใน ที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจมาโดยตลอด แต่การแก้ไขปัญหาต้องแก้กันเองภายใน อย่าให้กระทบกับส่วนอื่น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสร้างอีกปัญหาหนึ่งโดยที่ไม่จำเป็น 

 

ล่าสุดวันนี้ (5 ตุลาคม) ได้มีการออกคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น​ 

 

เพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

 

จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มาใช้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนาม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising