×

ส.ส. พลังประชารัฐ เสนอหาแนวทางให้หน่วยงานหลัก-ท้องถิ่นทำงบฯ ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็ว

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กรกฎาคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร กุลวลี นพอมรบดี ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ว่าข้อบ่งชี้ถึงปัญหาการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ที่หน่วยงานในหลายๆ กระทรวง หลายๆ กรม ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเอง โดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้ 

 

ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสวนมะพร้าว สภาพพื้นที่ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลไม่สามารถดันน้ำในแม่น้ำแม่กลอง และคลองแควอ้อม ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลอง เข้าสู่คลองลำประโดงตามธรรมชาติเพื่อทำการเกษตรได้ และถึงแม้จะมีโครงการขุดลอกคลองหลายโครงการแล้ว และแม้ว่าจะขุดให้ลึกเพียงใด น้ำก็ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้อย่างพอเพียง ที่ผ่านมาชลประทานจังหวัดราชบุรีได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้ำไว้หลายจุด แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบล ดิฉันจึงได้ประสานไปยังชลประทานจังหวัดราชบุรีให้เข้ามาสำรวจ ออกแบบ เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำต่อจากแนวเดิม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุ้งกระถินและตำบลคุ้งน้ำวน ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกันในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่มีการปลูกมะพร้าวค่อนข้างเยอะ จึงต้องใช้น้ำค่อนข้างเยอะ แต่ชลประทานจังหวัดราชบุรี บอกว่าไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ เนื่องจากโครงการเหล่านี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

 

กุลวลีกล่าวว่า เพียงแค่คำว่าเตรียมการจะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น หน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทาน ไม่สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการอะไรให้ได้เลย ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม้ว่าจะสามารถตั้งงบประมาณขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่ก็ไม่มีศักยภาพ ไม่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเมื่อ อบต. รับโอนแล้ว การปรับปรุง การต่อเติม การบำรุงรักษาก็จะทำได้ยาก เพราะขาดวิศวกรที่มีความชำนาญการ 

 

โดยปัญหาในลักษณะนี้เคยมีการพูดคุยในคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากการร่วมรับฟัง ได้รับการชี้แจงจากตัวแทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ถ้ามีปัญหาในลักษณะนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการที่มีปัญหาคืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ก็ให้โอนส่งมอบกลับคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งลักษณะนี้จะทำให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเกิดความล่าช้า และเชื่อว่าทั้งประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเช่นนี้ ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถรอได้ 

 

จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสำนักงบประมาณ, กระทรวงมหาดไทย, หน่วยงานทุกๆ กระทรวง ทุกๆ กรม และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โปรดร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะนี้ เพื่อที่ปีต่อๆ ไปจะได้นำเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories