×

จะเป็นอย่างไร เมื่อเราใช้ชีวิตใน Metaverse

24.01.2022
  • LOADING...

วิถีชีวิตแบบ Metaverse หรือการเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ กำลังเข้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เราจะใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรได้บ้าง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

เอพิโสดนี้จะพาไปดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ว่าโลกหลังโควิดจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง กับ คุณองศา จรรยาประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท MQDC เพื่อให้ทุกคนได้ปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีสุขภาวะดีไปพร้อมกัน

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม www.MQDC.com

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Co-Producer นัทธมน หัวใจ                                              

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์ 

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising