×

แนวคิดที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ลดวิกฤตพลังงานสู่ความยั่งยืน

20.12.2021
  • LOADING...

แนวคิดเรื่อง Green Building ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพื่อนำไปเป็นหลักในการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ เอพิโสดนี้จึงพาไปคุยกับ อ.เกชา ธีระโกเมน Managing Director EEC Engineering Network Company Limited บริษัทผู้ร่วมวิจัยและผู้พัฒนางานระบบอาคาร ตามแนวทาง Sustainnovation ของ The Forestias by MQDC เพื่อศึกษาแนวคิดของการออกแบบที่อยู่อาศัยตามคอนเซปต์อาคารสีเขียว ที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน และหมุนเวียนพลังงานที่ดีสู่ชีวิตผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

 


 

Credits

 

The Host                           นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Project Manager             ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer                           อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Co Producer                     นัทธมน หัวใจ                                               

Video Editor                      เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer  กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer          ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director                       อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager             เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin                 เอกราช มอเซอร์

Proofreader                      ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster                       ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins        สุทธกิตติ์​สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์  

Archive Officer                  ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising