×

ASMR | 222 IELTS VOCAB | ท่องศัพท์ยากๆ ง่วงมากจริงๆ (Lonely River V.)

02.05.2020
  • LOADING...

#คำนี้ดี สลีปปี้ ในค่ำคืนนี้ พาคุณผู้ฟังไปเปิดตำราเตรียมสอบ ท่องศัพท์โหดๆ บนโขดหินที่ริมฝั่งแม่น้ำ หรือถ้าอยากหาร่มเงาริมลำธารเพื่อท่องในท่าเอนกาย ให้ศัพท์มันไหลเข้าหัวไปง่ายๆ ก็ตามสบายเลย

 

คำศัพท์ในเอพิโสดนี้

bureaucratic (adj) ระบบราชการ
bribery (n) สินบน
leakage (n) การรั่วไหล
embarrassment (n) ความอับอาย
absent-minded (adj) ใจลอย
punctuality (n) ความตรงต่อเวลา
countermeasure (n) มาตรการตอบโต้
accordingly (adv) ดังกล่าว, ตามนั้น, ให้สอดคล้องกัน
mainstream (n) กระแสหลัก
sizable (adj) ใหญ่โต
shortcoming (n) ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน, ปมด้อย
smuggling (n) การลักลอบนำเข้าหรือส่งออก
accurate (adj) ถูกต้อง แม่นยำ
resentful (adj) ขุ่นเคืองใจ
rapid (adj) รวดเร็ว ว่องไว
whereabouts (n) ตำแหน่งที่อยู่
sheepish (adj) เหนียมอาย
implementation (n) การนำไปปฏิบัติ
knowledgeable (adj) มีความรู้
interchangeable (adj) สับเปลี่ยนกันได้
quarrel (n, v) ทะเลาะวิวาท
reminisce (v) คิดถึงความหลัง
adequate (adj) เพียงพอ
ponder (v) ครุ่นคิด
scarcity (n) ความขาดแคลน
guidance (n) คำแนะนำ การแนะแนว
explicit (adj) จะแจ้ง ชัดเจน
ultimatum (n) คำขาด คำเตือนครั้งสุดท้าย
adjustable (adj) ปรับแก้ได้ ปรับตัวได้
hatred (n) ความเกลียดชัง
official (adj) เป็นทางการ
villain (n) ตัวร้าย
admirable (adj) น่าชื่นชม
soluble (adj) ละลายได้ แก้ปัญหาได้
heartfelt (adj) ด้วยน้ำใสใจจริง
alarming (adj) น่าตกใจ
leeway (n) ข้อผ่อนปรน อิสระเท่าที่ให้ได้
applaud (v) ปรบมือ
meticulous (adj) ประณีต หาที่ติไม่ได้
approximation (n) การประมาณ หรือประเมินค่า
inaccurate (adj) คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง
urgent (adj) ด่วน
archaeologist (n) นักโบราณคดี
librarian (n) บรรณารักษ์
pessimistic (adj) มองโลกในแง่ร้าย
aristocratic (adj) ชนชั้นสูง ขุนน้ำขุนนาง
naive (adj) ซื่อใสไร้เดียงสา
moist (adj) ฉ่ำ ชุ่มชื้น
astonishing (adj) น่าอัศจรรย์ น่าพิศวง
decency (n) ความสุภาพ, เหมาะสม, ถูกทำนองคลองธรรม
indecisive (adj) ขี้โลเล ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
recite (v) ท่องจำ
analysis (n) การวิเคราะห์
makeshift (n, adj) ใช้ทดแทนชั่วคราว
laboratory (n) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการวิจัย
approachable (adj) เป็นมิตร เข้าหาได้ง่าย
repetitive (adj) ซ้ำซาก
arbitrary (adj) ตามอำเภอใจ
assumption (n) การสันนิษฐาน
unavailable (adj) ไม่อยู่ ไม่ว่าง
elsewhere (adv) ที่อื่น
seizure (n) การเข้ายึด หรือจับกุม
fluid (n, adj) ของเหลว, เปลี่ยนไปมาได้, ไม่แน่นอน
partial (adj) บางส่วน
impartial (adj) ยุติธรรม, เป็นกลาง, ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
neutral (adj) มีค่าเป็นกลาง วางตัวเป็นกลาง
beneficiary (n) ผู้ได้รับผลประโยชน์
conceptualization (n) การวางกรอบความคิด
กระบวนการสร้างแนวคิด
oceanography (n) สมุทรศาสตร์
overnight (adj, adv) ชั่วเวลาข้ามคืน
triumphant (adj) ภูมิใจ อิ่มอกอิ่มใจกับชัยชนะ
extravagance (n) ความฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย
saturation (n) ความอิ่มตัว
consistency (n) ความคงเส้นคงวา ความสอดคล้อง
distribution (n) การแจกจ่าย การกระจายออกไป
pressing (adj) เร่งด่วน
economical (adj) ประหยัด
rusty (adj) เป็นสนิม หรือไม่คล่องเพราะขาดการฝึกฝน
tiresome (adj) น่าเบื่อหน่าย, รำคาญใจ, ทำให้เหน็ดเหนื่อย
environmentalist (n) นักสิ่งแวดล้อม
memoir (n) บันทึกชีวิตและประสบการณ์
establishment (n) การสถาปนา หรือสถานประกอบการ
forbidden (adj) ต้องห้าม
overestimate (v) ประเมินค่าสูงไป ตีราคาสูงเกินควร
evidently (adv) อย่างเห็นได้ชัด
inevitable (adj) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
defiant (adj) ท้าทาย, ต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์
desolation (n) การทิ้งร้าง ไร้ผู้คน
enjoyable (adj) สนุกสนานเพลิดเพลิน
rationalize (v) หาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง
landlord (n) เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านเช่า
equivalent (adj) เทียบเท่า
struggle (v) ดิ้นรน ต่อสู้ พยายาม
handicap (n) ความพิการ, อุปสรรค, ข้อเสียเปรียบ
unidentifiable (adj) ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
misinterpretation (n) การตีความหรือถอดความผิด
occurrence (n) สิ่งที่เกิดขึ้น
periodical (adj) เป็นช่วงๆ ตามกำหนดเวลา
narration (n) การบรรยาย การเล่าเรื่อง
procedure (n) ขั้นตอน กระบวนการ
responsive (adj) มีการตอบสนอง
insignificant (adj) ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย
specify (v) ระบุ กำหนดชี้ชัด
capitalism (n) ระบบทุนนิยม
loyalty (n) ความจงรักภักดี
distinction (n) ความแตกต่าง, ความดีเยี่ยม, ลักษณะพิเศษ
potential (adj, n) เป็นไปได้ ศักยภาพที่พัฒนาได้
counterfeit (n, adj) ของปลอม ของเก๊
perceive (v) รับรู้ สัมผัสได้
gratifying (adj) น่าพึงใจ
primary (adj) เบื้องต้น เป็นอันดับแรก สำคัญที่สุด
maintenance (n) การบำรุงรักษา
dominant (adj) มีความโดดเด่น
senseless (adj) ไร้เหตุผล ไม่ได้เรื่อง
constant (adj) เกิดขึ้นตลอดเวลา มั่นคง คงที่
deduction (n) การหักลบ การอนุมาน
postpone (v) เลื่อนออกไป
illiteracy (n) การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
refinery (n) โรงกลั่น
burglary (n) การย่องเบา ลักขโมย ลักทรัพย์
justification (n) การกล่าวอ้างที่มีเหตุผลสมควร
coordination (n) การประสาน การร่วมมือกัน
indication (n) สัญญาณ สิ่งที่บ่งชี้
deafening (adj) ดังสนั่นหวั่นไหว
consent (n, v) การอนุญาต, เห็นชอบ, ยินยอม
shadowy (adj) ลึกลับ อยู่ในเงามืด
proportion (n) สัดส่วน อัตราส่วน
exoneration (n) การพ้นโทษ
unreasonable (adj) ไม่มีเหตุผล ไม่ฟังเหตุผล
headquarters (n) สำนักงานใหญ่ กองบัญชาการ
criterion (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน
philosophy (n) ปรัชญา
compensation (n) การชดเชย ค่าตอบแทน
sequence (n) ลำดับ
goodwill (n) ไมตรีจิต
outskirts (n) รอบนอก ชานเมือง
considerable (adj) มากมาย สำคัญ
inauguration (n) พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
sufficient (adj) พอเพียง
component (n) ส่วนประกอบ
commemoration (n) ที่ระลึก อนุสรณ์
forefinger (n) นิ้วชี้
peninsular (n) คาบสมุทร
emphasis (n) การเน้นย้ำ
refuge (n) ที่ลี้ภัย ที่หลบภัย
scheme (n) แผนผัง, แผนการ, แผนลับ, แผนร้าย
handwriting (n) ลายมือ
transferable (adj) โยกย้ายเปลี่ยนมือได้
muscular (adj) กำยำ, ล่ำสัน, กล้ามแน่น
layer (n) ชั้น
standstill (n) การหยุดนิ่ง ภาวะชะงักงัน
volume (n) ระดับความดังของเสียง หรือปริมาณ
reimbursement (n)
การชำระเงินคืน, ค่าเสียหาย, ค่าทำขวัญ
overall (n, adj) โดยรวม ทั้งหมดทั้งสิ้น
profitable (adj) มีกำไร ได้ประโยชน์
enlightening (adj) ช่วยให้เข้าใจกระจ่างแจ้ง
fabrication (n) เรื่องที่กุขึ้นมา
regime (n) ระบอบการปกครอง
diversity (n) ความหลากหลาย
worship (v) เคารพ, บูชา, สักการะ
hence (adv) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเช่นนั้น
integrate (v) ผสมผสาน รวมเข้าด้วยกัน
mechanism (n) กลไก เครื่องจักร
parallel (n, adj) ขนาน
demanding (adj) เรียกร้องมากมาย
flexibility (n) ความยืดหยุ่น พลิกแพลงได้
respectable (adj) น่าเคารพนับถือ มีหน้ามีตา
approximate (adj) ประมาณ ใกล้เคียง
ethnicity (n) เชื้อชาติ
leftover (n) ของเหลือ
severe (adj) สาหัส รุนแรง
hypothesis (n) สมมติฐาน
conference (n) การประชุม
unacceptable (adj) ยอมรับไม่ได้ ฟังไม่ขึ้น
obvious (adj) เห็นได้อย่างชัดเจน
implication (n) การบอกเป็นนัย
protective (adj) แสดงความปกป้อง
domestic (adj) ภายในประเทศ
hysterical (adj) ตลกมาก หรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้
investigation (n) การสืบสวน สอบสวน
prior (adj) ที่มาก่อน
resolution (n) ปณิธาน
eradicate (v) กำจัดอย่างสิ้นซาก ถอนรากถอนโคน
adequate (adj) เพียงพอ เหมาะสม
necessity (n) ความจำเป็น สิ่งจำเป็น
alter (v) ปรับเปลี่ยน
overhead (n) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือโสหุ้ย
separation (n) การแบ่งแยก การจากกัน
thrifty (adj) ตระหนี่ ขี้เหนียว
stability (n) เสถียรภาพ
aware (adj) ตระหนักรู้
redundant (adj) ซ้ำซาก ฟุ่มเฟือย
hesitation (n) ความลังเล ไม่แน่ใจ
enforcement (n) การบังคับใช้กฎหมาย
precise (adj) แม่นยำ เที่ยงตรง
marketable (adj) ขายได้ ขายง่าย
pursue (v) ติดตาม ไล่ตาม
incompatibility (n) ความเข้ากันไม่ได้
abrupt (adj) ฉับพลัน ทันทีทันใด
earnings (n) รายได้ หรือผลกำไร
symbolic (adj) เป็นสัญลักษณ์
marginal (adj) เล็กน้อย ไม่สำคัญ
capacity (n) ความสามารถ ความจุ
exposure (n) การเปิดเผย การเปิดรับ
decline (v) ปฏิเสธ
nostril (n) รูจมูก
passable (adj) ดีปานกลาง พอรับได้
external (adj) ภายนอก
handkerchief (n) ผ้าเช็ดหน้า
simultaneous (adj) เกิดขึ้นพร้อมกัน
torment (n, v) ความทุกข์ทรมาน
fundamental (n, adj) เป็นรากฐาน
unconditional (adj) ไม่มีเงื่อนไข
deceased (n, adj) ผู้เสียชีวิต
deceitful (adj) หลอกลวง
mumble (v) พูดพึมพำ
adjustment (n) การปรับปรุง แก้ไข
ratio (n) อัตราส่วน
enable (v) ทำให้เป็นไปได้ ทำให้สามารถ
reform (n, v) ปฏิรูป
erasure (n) การลบทิ้ง
facilitate (v) สนับสนุน อำนวยความสะดวก

 

 


สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Video Editor อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Illustrator Khunkhom
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์
Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Music westonemusic.com 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising