×

ชนวนเหตุสงครามกลางเมือง สู่อิสรภาพของรัฐทาสในอเมริกา

25.08.2021
  • LOADING...

ภายหลังการตรากฎหมาย Fugitive Slave Act ศาลภายในอเมริกามีการตีความกฎหมายดังกล่าวที่ขัดแย้งกันในแต่ละรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในกลุ่ม ‘Abolitionist’ จนนำไปสู่ความแตกหักของรัฐอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และการก่อตั้งรัฐใหม่ สมาพันธรัฐอเมริกา (C.S.A.) 

 

ความวุ่นวายดังกล่าวขยายตัวใหญ่ขึ้นจนเกิดสงครามกลางเมือง จนกระทั่งเกิดความสูญเสียกว่าสองแสนชีวิต ก่อนสงครามกลางเมืองได้จบลง เหล่าทาสในอเมริกาได้รับอิสรภาพกลายเป็นเสรีชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



Close Advertising