×

ที่มาของ Silicon Valley สู่อุตสาหกรรม Tech Startup เปลี่ยนโลก

14.06.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพูดถึงวิวัฒนาการวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์ หลังจากมีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ในช่วงปี 1970 ก่อนนำไปสู่มอนิเตอร์เศรษฐกิจใหม่อย่าง Silicon Valley รวมถึงที่มาของชื่อ Silicon Valley พื้นที่ที่มีบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิตอนดักเตอร์ (Semiconductor) และคอมพิวเตอร์ จนกลายมาเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปทั้งใบ

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Channel Admin Intern วินิธา พัฒนกุล

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising