×

นายกฯ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ออกประกาศ BOI ไฟเขียวทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2020
  • LOADING...

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 107 ง และมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งระบุว่า อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้โครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการลงทุนในประเทศโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16, มาตรา 18, มาตรา 31 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้ (มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการลงทุน

 

ข้อ 2 กำหนดให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

 

ข้อ 3 เงื่อนไข 

– 3.1 ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น และประเภทกิจการ 2.17, 6.15, 6.16, 6.17 และ 7.24 ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

– 3.2 ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี 

 

– 3.3 ต้องมีเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ดังนี้
1. ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 30 ธันวาคม 2563 หรือ
2. ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 30 ธันวาคม 2564

 

– 3.4 จะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการนำเข้าเครื่องจักร ทั้งนี้ จะพิจารณาขยายเวลาเปิดดำเนินการตามความเหมาะสม

 

ข้อ 4 กำหนดให้โครงการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 3 ได้รับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

 

ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ใช้กับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2563

 

ข้อ 6 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฉบับนี้ จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories