×

องค์กรเอกชนภูเก็ตรวมตัวยื่นข้อเสนอรัฐบาล ชูมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

05.06.2020
  • LOADING...

องค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้ออกมารวมตัวกันยื่นข้อเสนอมาตรการด้านการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดให้รัฐบาลพิจารณา เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลเริ่มคลายล็อก และให้ธุรกิจบางส่วนได้กลับมาเริ่มเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ประกอบกับช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2563 นี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดมองว่าจะสามารถ ‘ชี้วัด’ การอยู่รอดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูเก็ตได้

 

โดยข้อเสนอที่องค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้ยื่นให้รัฐบาลพิจารณามีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรการสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

  1. ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พิจารณาเห็นชอบให้เปิดการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต สําหรับเท่ียวบินภายในประเทศต้ังแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

  1. หน่วยงานราชการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนา บนพื้นฐานการจัดการประชุมและสัมมนาตามมาตรฐานใหม่ท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดให้กระทรวงแต่ละกระทรวงจัดงานดังกล่าวกระทรวงละ 1 เดือนที่จังหวัดภูเก็ตในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ท้ังน้ี ทางสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต พร้อมจะรับเป็นผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ให้

 

  1. ค่าใช้จ่ายด้านการประชุมและสัมมนา รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พักของหน่วยงานธุรกิจเอกชนในการจัดกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต สามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่าย และสามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่าของค่าใช้จ่าย หากเลือกใช้บริษัทที่จัดกิจกรรม หรือชําระเงินตรงให้กับบริษัทนําเท่ียว หรือโรงแรม หรือกิจการอื่นใดที่เก่ียวข้องท่ีมีการจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดให้มีผลจากเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2563

 

  1. ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่บุคคลธรรมดาชําระตรงกับกิจการที่มีการจดทะเบียนที่จังหวัดภูเก็ตนั้น ทางนักท่องเท่ียวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ณ วันเดินทางกลับ โดยเป็นระบบเครดิตคืนเข้าบัญชีธนาคาร และให้มีผลจากเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2563

 

  1. เสนอให้มีแคมเปญการทองเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยประสานงานกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนคูปองน้ํามันให้กับผู้ที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีได้ชําระเงินค่าห้องพักอย่างน้อย 2 คืน ท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นคูปองน้ํามันมูลค่า 1,000 บาทต่อคัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ท่ีจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ระหว่างการเดินทาง และสามารถให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการเดินทาง

 

มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ

  1. เสนอให้รัฐบาลจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นการเฉพาะให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตเป็นวงเงิน 15,000 ล้านบาท มีเงื่อนไขระยะเวลาในการกู้ 24 เดือน โดยใช้วิธีการค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม และมีอัตราดอกเบี้ยท่ี 2% นี้ตลอดระยะเวลาสัญญา วงเงินเสริมสภาพคล่องดังกล่าวจะทําให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตมีความสามารถในการชําระหนี้การค้า มีความสามารถในการจ้างงาน และมีความสามารถในการทํากิจกรรมการตลาด เพื่อให้กลไกของการประกอบธุรกิจดําเนินไปได้อีกครั้ง และลดปัญหาทางสังคมจากการว่างงานของแรงงาน

 

  1. จากมติคณะรัฐมนตรีท่ีผ่อนผันการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 น้ัน ทางองค์กรเอกชนในจังหวัดภูเก็ตใคร่ขอเสนอให้มีการขยายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 และเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดอัตราภาษีให้คงเหลือท่ี 10%

 

  1. ขอเสนอให้พิจารณางดเว้นการเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างออกไปเป็นเวลา 2 ปี คือในปี 2563 และ 2564

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอ ‘ภูเก็ตโมเดล’ ซึ่งจะเป็นมาตรการคัดกรองผู้เดินทางสัญจรเข้า-ออกจังหวัดทั้งจากผู้เดินทางในประเทศและต่างประเทศที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับเมืองท่องเที่ยวอื่นได้ 

 

ครอบคลุมตั้งแต่ มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด การสนับสนุนการบริหารควบคุมการระบาด และการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (25,000 คนต่อวันคือจำนวนเฉลี่ยผู้เดินทางเข้าจังหวัดที่เหมาะสมทั้งในเชิงการควบคุมการระบาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด) เป็นต้น แบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ 35:65 ซึ่งจะทําให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจรวมกันนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2563 ประมาณ 180,000 ล้านบาท จากจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 5 ล้านคน

 

ทั้งน้ี ตลอดทั้งปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมกันที่ประมาณ 14.4 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 4 ล้านคน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 10 ล้านคน ซึ่งได้สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศประมาณ 4 แสนล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories