×

PEA กับภารกิจเพื่อคนไทยมีไฟฟ้าใช้ทุกที่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานทดแทน [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
09.11.2021
  • LOADING...
PEA

HIGHLIGHTS

1 Min. Read
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจในการให้บริการไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้บริการครอบคลุมในทุกที่ทั่วไทย 
  • อีกหนึ่งแผนที่สำคัญของ PEA คือการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยพลังงานทดแทนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • แม้จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการขยายเขตไฟฟ้า แต่ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ PEA และยังคงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่อไป

ไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ อีกทั้งยังถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการขยายความเจริญ และขยายการเติบโตทางเศษฐกิจในทุกระดับ

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจในการให้บริการไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะภารกิจด้านการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในทุกที่ทั่วไทย ข้อมูลครัวเรือนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 21,063,440 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้วกว่า 21,002,845 ครัวเรือน คิดเป็น 99.71% ของครัวเรือนทั่วประเทศที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว คงเหลืออีก 60,595 ครัวเรือนที่ PEA จะเร่งขยายภายใต้โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 และมีการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ทั้งพื้นที่เกาะและภูเขา

 

และอีกหนึ่งแผนงานที่สำคัญของ PEA คือการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 5 กลุ่มบ้าน ประมาณ 300 ครัวเรือน

 

สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทนในรูปแบบของโซลาร์เซลล์ ถือเป็นการให้บริการไฟฟ้าในอีกหนึ่งรูปแบบคือ การเปลี่ยนจากการปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามปกติ มาเป็นระบบ Solar Home System โดยตั้งเป้าหมายในปี 2565-2567 จำนวน 178 กลุ่มบ้าน ประมาณ 16,860 ครัวเรือน ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA (74 จังหวัด) ทั่วประเทศ

 

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนทุกครัวเรือน ได้มีไฟฟ้าในการดำรงชีวิตทั้งในด้านแสงสว่าง การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขยายเขตระบบไฟฟ้าจึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ PEA ยังคงมุ่งเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ‘ไฟฟ้า’ จึงไม่ใช่แค่แสงสว่างแต่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising