×

สรุป! สบน. ชี้ ‘กรุงไทย’ เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) แต่สถานภาพเปลี่ยนได้ตามการตีความ

21.01.2021
  • LOADING...
สรุป! สบน. ชี้ ‘กรุงไทย’ เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) แต่สถานภาพเปลี่ยนได้ตามการตีความ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชี้แจงสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงว่า การตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะถึงสถานภาพของธนาคารกรุงไทย ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) 

 

โดยมีใจความว่า การตอบว่ากรุงไทยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น มาจากบทนิยามรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่กำหนดว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ก) (องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% 

 

ดังนั้นเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาคารกรุงไทยฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุ้นจำนวน 55.07% ของทุนทั้งหมด ธนาคารกรุงไทยจึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ 

 

อย่างไรก็ตาม การตอบนั้นเป็นการให้ความเห็นต่อสถานภาพ ของธนาคารกรุงไทย ตามขอบเขตและบทนิยามของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ เท่านั้น ส่วนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมายฉบับอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและบทนิยามของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ที่ต่างกัน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising