×

พริษฐ์เรียกร้องนายกฯ รับรอง 14 ร่างกฎหมายที่เสนอโดยก้าวไกลให้ทันสมัยประชุมหน้า เปิดโอกาส สส.ถกแลกเปลี่ยน

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2023
 • LOADING...

วานนี้ (20 พฤศจิกายน) พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงสถานะและความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่ถูกเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดย สส. พรรคก้าวไกล 

 

พริษฐ์ระบุว่า เป็นที่น่าเสียดายที่ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่หนึ่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566 สภายังไม่ได้พิจารณาหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือ พ.ร.บ.สักฉบับ แต่ สส. พรรคก้าวไกล ได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการของสภาไปแล้วทั้งหมด 31 ฉบับ ครอบคลุมวาระทางการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม เช่น การปลดล็อกท้องถิ่น, การคุ้มครองแรงงาน, การปฏิรูปที่ดิน, การปฏิรูปกองทัพ, การปิดช่องทุนผูกขาด, การป้องกันการทุจริต, การยกระดับบริการสาธารณะ, การยกระดับสวัสดิการ และการปฏิรูประบบภาษี

 

ในบรรดา 31 ร่าง ประกอบด้วยร่างกฎหมายที่เป็นร่างที่ไม่เกี่ยวกับการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 134 จำนวน 17 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม, พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า จะเดินหน้าสู่การถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าจะเรียงคิวเข้าสู่การพิจารณา อภิปราย และลงมติโดย สส. ในวาระที่ 1 เมื่อสภากลับมาเปิดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป

 

14 ร่างกฎหมายก้าวไกลถูกวินิจฉัยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินตาม รธน.

 

ในขณะที่ร่างกฎหมายที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 134 จำนวน 14 ร่าง จะยังไม่สามารถถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาได้ จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรี โดยประกอบด้วย

 

 1. ร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร)
 2. ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. 
 3. ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ยุบ กอ.รมน.)
 4. ร่าง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
 6. ร่าง พ.ร.บ.ถนน
 7. ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน 
 8. ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 9. ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินรวมแปลง 
 10. ร่าง พ.ร.บ.ภาษีความมั่งคั่ง 
 11. ร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน 
 12. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (สิทธิลาคลอด 180 วัน)
 13. ร่าง พ.ร.บ.บำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า 
 14. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 

 

พริษฐ์กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว การที่นายกรัฐมนตรีให้คำรับรองกับร่างกฎหมายการเงิน ไม่ได้หมายความว่านายกฯ หรือรัฐบาลจะต้องเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ร่างดังกล่าวถูกถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่ของสภา ที่มีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองและทุกชุดความคิด เพื่อเดินหน้าหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ตามกระบวนการรัฐสภา

 

หากย้อนไปดูสถิติจากสภาชุดที่แล้ว แม้นายกฯ ประยุทธ์รับรองให้ 59% ของร่างกฎหมายการเงินที่ถูกเสนอโดยฝ่ายค้านเข้าสู่การพิจารณาของสภา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้า แต่ในที่สุด สส. รัฐบาลสมัยก่อนไม่สนับสนุนร่างกฎหมายที่ถูกเสนอโดยฝ่ายค้านให้ผ่านความเห็นชอบของสภาแม้แต่ฉบับเดียว ไม่นับร่างที่ถูกรวมร่างกับร่างของรัฐบาล

 

หรือหากนายกรัฐมนตรีมีความกังวลว่า ร่างกฎหมายฉบับใดจะนำไปสู่การเพิ่มภาระงบประมาณที่ผูกมัดรัฐบาลมากจนเกินไป หรือขัดกับหลักการสำคัญของนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรีก็สามารถเปิดโอกาสให้ร่างดังกล่าวถูกพิจารณาในสภา เพื่อให้ สส. รัฐบาลซึ่งมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรได้ฟังเหตุผล และแลกเปลี่ยนมุมมองก่อนจะตัดสินใจลงมติว่าจะสนับสนุนหรือไม่

 

ร่างกฎหมายก้าวไกล 14 ฉบับ นายกฯ​ ไม่ต้องกังวล

 

พริษฐ์กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากข้อกังวลที่นายกรัฐมนตรีอาจมีใน 2 ส่วน เราจะเห็นว่าร่างกฎหมายก้าวไกลหลายร่างไม่น่าจะสร้างความกังวลดังกล่าว

 

 1. ในส่วนของภาระงบประมาณ แม้ 14 ร่างจะถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินตามกฎหมาย เพราะมีการโอนถ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานรัฐ แต่มีหลายร่างที่ความจริงแล้วจะเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ เช่น การยุบ กอ.รมน. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดินรวมแปลงและภาษีความมั่งคั่ง

 

รวมถึงอีกหลายร่างที่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มภาระงบประมาณ แต่เป็นเพียงการปรับเกณฑ์และกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เช่น การเพิ่มอำนาจท้องถิ่นในการหารายได้ หรือการปรับโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการโครงข่ายถนนทั่วประเทศ

 

 1. ในส่วนของความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แม้ 14 ร่างต่างมีรายละเอียดในส่วนที่รัฐบาลยังไม่เคยแสดงความเห็นอย่างชัดเจน แต่หลายร่างเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับทิศทางภาพรวมของนโยบายที่รัฐบาลเคยประกาศ เช่น การมุ่งสู่การยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร การยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ คสช. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หรือการเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม

 

พริษฐ์กล่าวว่า ตนและพรรคก้าวไกลจึงขอให้ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้คำรับรองกว่า 14 ร่างกฎหมายการเงินที่ถูกเสนอโดย สส. ก้าวไกล ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทันการเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

 

“ไม่ใช่เพราะว่านายกฯ จะต้องเห็นดีเห็นงามกับร่างกฎหมายทุกฉบับที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล แต่เพราะนายกฯ พร้อมสร้างระบบการเมืองที่ให้ความสำคัญกับสภาผู้แทนราษฎร ในการเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่าง และการหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับและพร้อมเดินหน้าร่วมกัน หากนายกฯ ต้องการรายละเอียดส่วนใดเพิ่มเติม ผมและพรรคยินดีให้ข้อมูลดังกล่าวกับนายกฯ เพื่อประกอบการพิจารณา” พริษฐ์กล่าว

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising