×

เปิดทรัพย์สิน เลขา ป.ป.ช. รวมกว่า 30 ล้านบาท เป็นของผู้ยื่น 21.36 ล้านบาท คู่สมรส 8.71 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
02.03.2021
  • LOADING...
เลขา ป.ป.ช

วานนี้ (1 มีนาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารระดับสูง ของ วรวิทย์ สุขบุญ ตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. กรณีทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อม สุดใจ สุขบุญ คู่สมรส ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 

วรวิทย์และคู่สมรสได้ระบุรายได้ต่อปีเป็นเงินเดือน เงินบำนาญ 1,821,045 บาท, เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท, ค่าตอบแทนพิเศษ 399,600 บาท, ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 281,898 บาท, ค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 492,000 บาท, ค่าเบี้ยประชุม 380,350 บาท นอกจากนี้เป็นรายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ เงินรางวัลสลากออมสิน 30,000 บาท, เงินปันผลสหกรณ์ 140,000 บาท และกรมธรรม์ครบอายุ 196,000 บาท ส่วนรายได้อื่นๆ มาจากค่าวิทยากรจำนวน 50,000 บาท ดังนั้นรายได้รวมต่อปี 4,042,893 บาท 

 

สำหรับรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของวรวิทย์และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,071,565 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่นเอง 21,357,614 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 8,713,950 บาท ส่วนใหญ่เป็นในส่วนของที่ดิน จำนวน 4 โฉนด ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อำนาจเจริญ รวม 11,650,000 บาท, เงินฝาก รวม 5,555,357 บาท จากทั้งหมด 26 บัญชี, เงินลงทุน รวม 4,083,973 บาท, สิทธิและสัมปทานในสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเปิดบัวหลวง จำนวน 10 รายการ รวม 3,896,235 บาท

 

ทั้งนี้ รายจ่ายต่อปีผู้ยื่นและคู่สมรส ระบุว่าเป็นค่าอุปโภคบริโภค 520,000 บาท, ค่าผ่อนบ้าน 264,000 บาท, ค่าเบี้ยประกัน 300,000 บาท, ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ 216,000 บาท, ค่าอุปการะมารดา 204,000 บาท, เงินบริจาค 50,000 บาท รวมรายจ่ายต่อปี 1,554,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ยื่นและคู่สมรสแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 1,547,904 บาท มาจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นและเงินเบิกเกินบัญชี   

 

สำหรับทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มีจำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 685,996 บาท เช่น สร้อยคอทองคำ, พระเลี่ยมทอง, เครื่องประดับแหวนทองคำ เพชร พลอย, พระเครื่อง, พระพุทธรูป, พระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 5, พระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวร, ทองรูปพรรณและเครื่องประดับสตรี, อาวุธปืนออโตเมติก 7.65 มม.  

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising