×

สื่อกลับเข้าทำงานทำเนียบรัฐบาลได้แล้ว หลังคลายล็อกจากมาตรการป้องกันโอมิครอนก่อนหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
02.02.2022
  • LOADING...
ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง อนุญาตให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ ระบุว่า ตามที่ข้อ 2 วรรคสอง แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพื่อดำเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (Work from Home) ตามความเหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค โดยให้ดำเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 

ต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิดจากสถานการณ์หลังปีใหม่ และมีการพบการระบาดของโควิดสายพันธ์ุโอมิครอน โดยเห็นชอบไม่ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงอนุญาตให้สื่อมวลชนกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลได้ตามปกติ โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising