×

เปิดวิสัยทัศน์การต่างประเทศ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ย้ำภารกิจฟื้นฟูภาพลักษณ์-ดึงเรดาร์โลกกลับมาไทย

15.06.2024
 • LOADING...
มาริษ เสงี่ยมพงษ์ วิสัยทัศน์ ประเทศไทย

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ใน ครม. เศรษฐา 2 แสดงวิสัยทัศน์ในการแถลงทิศทางนโยบายการต่างประเทศภายใต้หัวข้อ ‘Ignite Thailand, Re-ignite Thai Diplomacy’ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเน้นว่ามีหลายภารกิจด้านการต่างประเทศที่ต้องทำ หลังได้รับมอบหมายจากเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

เป็นที่รู้กันว่าการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาติที่ ‘หนัก’ และ ‘ไม่ง่าย’ ท่ามกลางสถานการณ์ในเวทีโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ขณะที่สถานการณ์ในบ้านเราต้องการแรงหนุนจากนอกประเทศ ทั้งภาคเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว

 

มุมมองและเป้าหมายของมาริษ ซึ่งเคยผ่านงานกระทรวงการต่างประเทศและด้านการทูตมามากมาย จากการเป็นอดีตเอกอัครราชทูตของหลายประเทศ จะสามารถนำเอาประสบการณ์พาไทยสยายปีกสู่เวทีโลกได้หรือไม่ โดยเขาได้วางภารกิจสำคัญใน 3 มิติ ที่ต้องเร่งทำเป็นการด่วน ได้แก่

 

1. ฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่างประเทศ

 

ภารกิจเร่งด่วนสำหรับการฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและเศรษฐกิจไทย ได้แก่

 

 • นำไทยกลับมาสู่ความสนใจของทั่วโลกอีกครั้ง
 • เน้นบทบาทของไทย ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
 • บอกให้ประชาคมโลกทราบว่า ไทยกลับคืนสู่การเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย และเปิดกว้างสำหรับการทำธุรกิจ
 • ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง นโยบายมุ่งเน้นเศรษฐกิจ เพื่อนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชน
 • ให้ความสำคัญต่อปัจจัยภายนอก การค้าระหว่างประเทศ
 • สร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อดึงดูดการลงทุน
 • ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • มุ่งเน้นยุทธศาสตร์โลเคชัน จากจุดแข็งของไทยที่ตั้งอยู่กึ่งกลาง เชื่อมระหว่างภูมิภาคต่างๆ
 • ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนไทยเป็นฮับของ 8 สาขา เช่น คมนาคม อาหาร ท่องเที่ยว และการแพทย์
 • เน้นบทบาทไทยในการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาค
 • ร่วมมือกับมิตรประเทศในแต่ละองค์กรหรือกลุ่มประเทศ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองแก่ประเทศสมาชิก
 • ส่งเสริมการเจรจาความตกลง FTA เพื่อผลประโยชน์ด้านการค้า
 • ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การให้ฟรีวีซ่า
 • การแลกเปลี่ยนทางด้านซอฟต์พาวเวอร์
 • การดูแลคุ้มครองคนไทยแบบทันเหตุการณ์

 

2. พาไทยกลับมามีบทบาทนำในเวทีโลก

 

อีกสิ่งสำคัญคือ การทำให้ไทยกลับมามีบทบาทนำ ทั้งในระดับภูมิภาคและประชาคมโลก โดยภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้า ได้แก่

 

 • การมีบทบาทในกลุ่มประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก
 • เน้นบทบาทช่วยเหลือนานาประเทศในการแก้ปัญหา
 • มีกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ร่วมมือกับมิตรประเทศในกรอบอนุภูมิภาค ได้แก่ ACMECS, แม่โขง-ล้านช้าง, BIMSTEC, RCEP, APEC, BRICS และ OECD
 • ผลักดันให้กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องความท้าทายใหม่ๆ ได้แก่ ภาวะโลกรวน การพัฒนา AI และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

 

3. ให้ความสำคัญประเทศเพื่อนบ้าน

 

อีกประเด็นสำคัญที่มาริษมุ่งเน้นคือ การให้ความสำคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดหรือใกล้เคียงกับไทย ซึ่งมีหลายภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำ ได้แก่

 

 • การเสริมสร้างสันติสุขร่วมกันระหว่างประชาชนบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกันแสวงหาประโยชน์ให้เกิดขึ้น
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 6 ประเทศ (Six Countries, One Destination)
 • ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวนำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีความมั่นคง

 

โดยในส่วนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ละประเทศก็มีวาระความร่วมมือที่ต่างกัน ได้แก่

 

ความร่วมมือกับ สปป.ลาว

 

 • พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม แสงอาทิตย์ และน้ำ

 

ความร่วมมือกับมาเลเซีย

 

 • พูดคุยแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนภาคใต้
 • พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทางใต้ของไทยกับตอนเหนือของมาเลเซีย
 • ส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจ

 

ความร่วมมือกับกัมพูชา

 

 • เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่เสียมราฐ อำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างประชาชนกับประชาชน
 • ความร่วมมือกำจัดฝุ่นควัน PM2.5
 • การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม บริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบร่วมกัน

 

ความร่วมมือกับเมียนมา

 

 • สนับสนุนสันติภาพในเมียนมา
 • การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
 • แก้ไขปัญหาอาชญากรรมแนวชายแดน ได้แก่ การลักลอบขนยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และธุรกิจสีเทา
 • ชูบทบาทสร้างการเจรจาสันติภาพ

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising