×

รัฐบาลเผยวงเงิน พ.ร.ก.เงินกู้แก้วิกฤตโควิดเพิ่มเติม 5 แสนล้าน คงเหลืออีก 3.5 หมื่นล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
07.09.2022
  • LOADING...
พ.ร.ก.เงินกู้

วันนี้ (7 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) โดยกำหนดให้ คกง. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน รวมถึงกำหนดมาตรการดูแลการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัดให้มีการคืนวงเงินคงเหลือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน คกง. ได้รายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ราย 3 เดือน ครั้งที่ 4 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565) สรุปภาพรวมได้ว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 66.67 โครงการมีความก้าวหน้าน้อย (เบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50) ร้อยละ 15 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 18 เป็นโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายรวม 2,468 โครงการ แยกเป็นโครงการที่มีแผนการเบิกจ่าย แต่ไม่มีผลการเบิกจ่าย 141 โครงการ วงเงิน 4,530.11 ล้านบาท และโครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาเบิกจ่ายตามแผน 2,327 โครงการ วงเงิน 32,559.01 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ คกง. ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50 หากพิจารณาแล้วจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ถ้ามีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ให้เร่งรัดดำเนินการตามกรอบเวลา กรณีที่คาดว่าดำเนินการไม่ทัน ให้เร่งดำเนินการขอขยายระยะเวลาตามขั้นตอน  

 

ส่วนโครงการที่พิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ตามเป้าหมายที่ ครม. อนุมัติไว้ ก็ให้เร่งเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติยุติโครงการ ภายในวันที่ 13 กันยายน ซึ่ง ครม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยุติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรฯ และให้ดำเนินการคืนงบประมาณส่วนเหลือจ่าย 212.33 ล้านบาทต่อไป

 

ไตรศุลีกล่าวด้วยว่า คกง. รายงานให้ ครม. ทราบเพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้มีโครงการที่ดำเนินการเพื่อคืนเงินกู้เหลือจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน  รวมวงเงิน 9,992.36 ล้านบาท แยกเป็น 1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เหลือจ่าย 3 โครงการ รวม 679.04 ล้านบาท 2. สำนักงานประกันสังคม เหลือจ่าย 3 โครงการ วงเงินรวม 6,656.99 ล้านบาท และ 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เหลือจ่าย 1 โครงการ วงเงิน 2,656.32 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ เมื่อรวมการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของ 7 โครงการแล้ว ทำให้กรอบวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 คงเหลือ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 35,724.41 ล้านบาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising