×

เปิดประวัติ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 19 ผู้มาแทน ‘พิชัย’ ที่ลาออกไปนั่ง รมว.คลัง

16.05.2024
 • LOADING...

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มีมติเลือกศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 19

 

ในการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) วันนี้ มีมติเลือกศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 19 แทน พิชัย ชุณหวชิร ที่ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้เพื่อรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

โดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มาจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านตลาดทุนมาอย่างยาวนาน จึงเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

เปิดโปรไฟล์ ประธาน ตลท. คนใหม่

 

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทยแห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 29, นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (LL.M.) ประเทศแคนาดา และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

โดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ยังนั่งเก้าอี้ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) อีกจำนวนหลายแห่ง รวมถึงมีบทบาทในการทำงานปฏิรูปกฎหมายภาษีของประเทศไทย

 

ปัจจุบัน นอกจากเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น

 

 • ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสภากาชาดไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรม การผลิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

สำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการ), พิเชษฐ สิทธิอำนวย (รองประธานกรรมการ), ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, คมกฤช เกียรติดุริยกุล, ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่, ธิติ ตันติกุลานันท์, รวินทร์ บุญญานุสาสน์, ศุภโชค ศุภบัณฑิต, โสภาวดี เลิศมนัสชัย และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (กรรมการและผู้จัดการ) รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 1 ตำแหน่งที่ว่างลงนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising