×

คุณหญิงกัลยา ย้ำ ‘Upskill Reskill’ คือกุญแจสำคัญของคนทำงานในอนาคต เน้นขับเคลื่อน 47 อาชีวะเกษตรสร้างงานด้วยนวัตกรรม

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2019
  • LOADING...
กัลยา โสภณพนิช

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย ระหว่างการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ ผลงานสถาบันและผลงานของนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยระบุว่า การ Upskill Reskill หรือการเสริมทักษะใหม่ Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ Reskilling เป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนทำงานในอนาคต ภายใต้นโยบายอาชีวะเกษตรสร้างชาติ

 

โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นไปที่การพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นให้อาชีวะเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษ และยังเป็นการ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (STi) 

 

นอกจากนี้แนวนโยบาย Upskill Reskill ยังถือเป็นนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 

 

โดยมุ่งหวังไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะขั้นสูง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมถึงสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนทุกสายอาชีพ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการช่วยเหลือและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อมุ่งหวังให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสามารถยกระดับสถานศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตร และช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ดียิ่งขึ้น 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories