×

Index Living Mall เข้าตลาดหุ้นแล้ว ใช้ชื่อ ILM ชูปันผล 50% ของกำไร

26.07.2019
  • LOADING...
Index Living Mall

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ‘ILM’ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

ILM ประกอบธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านค้าปลีก 4 แบรนด์หลัก ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับ ภายใต้ชื่อ Index Living Mall, Trend Design, MOMENTOUS และ BoConcept ปัจจุบันร้าน Index Living Mall มี 36 สาขา ครอบคลุม 21 จังหวัดทั่วประเทศ มีร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 25 ร้านค้าครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดและเมืองรอง และเครือข่ายร้านค้าปลีกในต่างประเทศผ่านรูปแบบตัวแทนจำหน่ายและแฟรนไชส์ 17 ร้าน ใน 7 ประเทศ และยังรับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศอีกด้วย 

 

ขณะเดียวกันยังเป็นผู้ให้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่เช่า ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk และ Index Mall ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัดจำนวน 9 สาขา โดย ILM มีทุนชำระแล้ว 2 พันล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 105 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท 

 

โดยจัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน 66.7% บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย 23.4% บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท 4.5% ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 4% และพนักงานของบริษัท 1.5% เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 มีมูลค่าระดมทุนรวม 2.31 พันล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,110 ล้านบาท มี บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ILM พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทั้ง 3 แห่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

 

กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ILM เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายธุรกิจ เช่น ขยายสาขาร้าน Index Living Mall, ขยายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด Younique, ขยายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานและโครงการอื่นๆ รวมถึงใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

หลัง IPO หุ้น ILM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ 73.3% กลุ่มครอบครัวอุดมมหันติสุข 5.7% และณัตินัยน์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์ 0.4% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 22 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาส 2 ปี 2561 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2562) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 505 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.00 บาท

 

ILM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวมของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories